Obchodní podmínky

fyzická osoba: Ing. Lucie Susányiová

se sídlem Hrudičkova 2101, Praha 4, 148 00 

identifikační číslo:  2453771

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

pro zprostředkování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese meet-me-in-prague.cz

  

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Ing. Lucie Susányiová, IČ: 2453771, se sídlem Hrudičkova 2101, Praha 4, (dále jen "Organizátor“) pořádá v předem stanovených a zveřejněných termínech společenské události pod názvem Meet Me in Prague (dále jen "Akce“).

1.2 Uživatel svojí registrací na Akci na webových stránkách www.meet-me-in-prague.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

1.3 Znění obchodních podmínek může Organizátor měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2 PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCI

2.1 Účastníkem Akce může být osoba starší osmnácti let, která souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a uhradila účastnický poplatek dle ceníku zveřejěného Organizátorem na internetových stránkách www.meet-me-in-prague.cz (dále jen "Účastník“).

  

3 REGISTRACE nA AKCI A PLATBA

3.1 Podmínkou účasti na Akci je vyplnění objednávkového formuláře na internetových stránkách www.meet-me-in-prague.cz (dále jen "Objednávka" nebo "Registrace na akci") a zaplacení účastnického poplatku dle aktuálního ceníku.

3.2 Organizátor nepřebírá zodpovědnost za informace, které Účastník uvedl ve svém objednávkovém formuláři.

3.3 Registrací na akci se Účastník zavazuje k úhradě příslušné částky uvedené v ceníku (dále jen "Poplatek") a jejím splacením v plné výši nejpozději do 2 pracovních dnů od data odeslání Objednávky. Nárok na objednanou službu vzniká až připsáním příslušné platby na bankovní účet 1022404115/6100. Pokud se tak neuskuteční, bude Účastník automaticky z Akce vyřazen. Účastník má možnost se znovu přihlásit, za stejných podmínek, jestliže je na Akci ještě volné místo.

3.4 Poplatek je možné platit prostřednictvím:

(i) bankovního převodu na účet Organizátora na bankovní účet 1022404115/6100 (Equa Banka), nebo

(ii) platební karty způsobem on-line.

3.5 Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu cen, tyto úpravy se nevztahují na Účastníkem již objednané Akce.

3.6 Účastník obdrží potvrzující email o obdržené platbě.

3.7 Uhrazením platby vzniká mezi Organizátorem a Účastníkem vzájemný smluvní vztah (dále jen "Smlouva“), který se řídí těmito Obchodními podmínkami a předpisem č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem této smlouvy je právo Účastníka zúčastnit se Akce v termínu potvrzeném Organizátorem.  

 

4 MÍSTO KONÁNÍ AKCE

4.1 Akce se pořádá v prostorách, které umožňují jeji nerušený průběh. Místo konání Akce je Účastníkovi oznámeno předem, v dostatečném předstihu před zahájením Akce.

 

5 ZRUŠENÍ ÚČasti na akci účastníkem

5.1 Účastník má právo odvolat svou účast na Akci před jejím zahájením zasláním emailu na kontaktní emailovou adresu info@meet-me-in-prague.cz. V případě, že tak učiní nejméně sedm (7) kalendářních dnů před zahájením Akce, vrátí mu Organizátor Poplatek nebo mu umožní přijít na Akci konající se v jiném termínu. V případě, že tak učiní méně než sedm (7) kalendářních dnů před zahájením Akce, Organizátor má právo si Poplatek ponechat v plné výši.

 

6 ZRUŠENÍ akcE organizátorem

6.1 Organizátor má právo zrušit konání Akce před jejím zahájením, a to zejména z důvodu, že se nepodaří naplnit minimální kapacitu účasti na Akci. Organizátor uvědomí Účastníka o zrušení Akce prostřednictvím emailu nebo telefonu.

6.2 V případě zrušení Akce Organizátorem vrací Organizátor Poplatek Účastníkovi nebo mu umožní účast na Akci s jiným termínem konání.

Minimální kapacita pro konání jedné Akce je šest (6) mužů a šest (6) žen.

 

7 Pravidla o chování během akce

7.1 Účastník se zavazuje, že se během akce bude k ostatním účastníkům chovat s respektem, bude dodržovat pravidla slušného chování, nebude používat hrubé, neslušné nebo urážlivé výrazy. 

7.2 Během Akce má Účastník také zakázáno pořizovat fotografický, video nebo audio materiál.

7.3 Organizátor dále nenese odpovědnost za protizákonné či společensky nevhodné chování Účastníka, a to jak na Akci, tak po jejím skončení.

  

8. ochrana osobních údajů

8.1 Organizátor zpracovává osobní údaje Účastníků, kteří vyplní objednávkový formulář.

8.2 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

8.3 Účastník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (dále vše společně jen jako "Osobní údaje“).

8.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

8.5 Účastník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se službami Meet Me in Prague na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci.

   

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Organizátor nemůže zaručit žádnému Účastníkovi absolvujícímu Akci, že na tomto setkáni najde vhodného partnera.

9.2 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv v budoucnu měnit tyto Podmínky s okamžitou účinností. Vyzývá proto všechny své Účastníky, aby se s jejich aktuální podobou před přihlášením na Akci vždy pečlivě seznámili.

9.3 Smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Účastníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.